cito toets groep 8 centrale eindtoets schoolsituatie

doorstroomtoets groep 8 oefenen

wat is de citotoets?

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 en hun (groot)ouders, ze kennen allemaal de citotoets. Tweemaal per jaar worden er op de meeste scholen de citotoets afgenomen. De citotoets in het midden van het schooljaar wordt de Midden-toets genoemd. De toets tegen het einde van het schooljaar - meestal rond de meivakantie - heet de Eind-toets en heet in groep 7 de Entreetoets. De bekendste is de Eindtoets groep 8.

Citotoetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen.

De citotoets meet de kennis en vaardigheden over een langere leertijd, terwijl repetities na elk hoofdstuk van de leermethode worden afgenomen.

De resultaten komen in het LVS (leerlingvolgsysteem). De citoscores worden bepaald door een landelijk gemiddelde, want citotoetsen worden in heel veel scholen afgenomen. Er wordt dus op een zeker moment gemeten hoe elk kind op deze citotoetsen scoort. Op basis van de citoscore wordt een schaal bepaald van A-E iof I-V.

De A-E normering en de I-V normering van citotoetsen hebben een verschillende indeling wat betreft de percentages. Scholen mogen zelf kiezen welke normering zij willen gebruiken.

wat zegt de citoscore?

In onderstaande tabel ‘middelbare schoolindicatie’ staan de beide normeringen naast elkaar.

overzicht van de citoscoretabellen in Romeinse cijfers I, II, III, IV en A, B, C, D en hun betekenis en middelbare schoolniveau - copyright extraas.nl

wat meten de citotoetsen?

De meestgebruikte LVS-toetsen van Cito zijn Rekenen-Wiskunde, Spelling, Rekenen-Basisbewerkingen, Woordenschat. Dat kan op papier of op een computer.

Sinds 2010 zijn Nederlandse taal en rekenen de kernvakken geworden van het Nederlandse onderwijs. In een referentie-kader is vastgelegd wanneer een leerling wat moet kunnen. Hieraan worden referentieniveaus gekoppeld. Dat zijn voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs:

Rekenen
Taal
: 1F en 1S
: 1F en 2F

Het niveau dat leerlingen moeten behalen wordt het fundamentele niveau (F) genoemd. Er zijn ook streefniveaus geformuleerd voor leerlingen die meer aankunnen (S).

De resultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LVS) en worden onder andere gebruikt voor het schooladvies.

een leerling vult het antwoordformulier van een taaltoets 2F in

het resultaat van de citotoets

Na elke citotoets volgt een rapportage. Daarin kan de leerkracht antwoorden vinden op diverse vragen:

 • - Ontwikkelt de leerling zich en is deze groei voldoende?
 • - Behaalt hij/zij de gestelde tussen- en einddoelen?

Vergelijken is mogelijk op leerling-, groeps- én schoolniveau.

En er zijn rapportages op school- en bovenschools niveau.

Het resultaat van elke leerling zal worden besproken met de ouder(s)/verzorger(s) van die leerling. Meestal gebeurt dat tijdens een ouderavond. Je kan zelf bepalen of je kind daarbij mag zijn.

De school zal proberen om aan verbeterpunten te werken, maar als ouder en leerling kun je dat zelf ook met extraas.nl. Dat kan gewoon thuis op de computer of tablet en op een leuke, leerzame manier en met een duidelijke uitleg na elke vraag. Je kan kiezen voor Rekenen en/of Taal, maar ook voor Oefentoetsen als je citotoesten wilt oefenen.

de score van de citotoets bespreken

Bespreek de citoscore ook met je kind. Doe dat in een onstpannen sfeer. Laat je kind vertellen over de citoscore en wat het er van vindt. Misschien is de citoscore van III naar II gegaan of juist van omlaag naar IV. Raak bij een lagere score niet gestresst. De citoscore is een momentopname. Kijk ook naar de cijfers van repetities. Samen met de citoscore krijg je een goed beeld.

Als je kind wat stil blijft, stel dan open vragen, zoals:

 • - Wat vind je van je citoscore?
 • - Waar ben je trots op?
 • - Wat valt tegen?
 • - Hoe kan ik of de school helpen?

Vertel ook jouw eigen mening en laat merken dat je vertrouwen hebt in je kind.

Je kan besluiten om regelmatig thuis te oefenen. Speciaal daarvoor is extraas.nl gemaakt. Probeer het maar eens.

eindtoets groep 8 oefenen loont

21% van de leerlingen in groep 8 schoort hoger dan het advies van de school en 17% scoort lager. Bron: DUO 2016

over Cito

Cito is in 1968 is als overheidsorganisatie gestart, maar is in 1999 geprivatiseerd. Stichting Cito maakt nog de centrale examens en de Centrale Eindtoets groep 8 op kosten van de overheid. Cito b.v. maakt en vermarkt leerlingvolgsystemen en bijvoorbeeld de Wiscat Rekentoets voor pabo’s.

Alle leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs maken tussen 15 april en 15 mei een verplichte eindtoets. De basisschool kan kiezen voor de Centrale Eindtoets die door Stichting Cito voor het ministerie is samengesteld of een toets van andere goedgekeurde aanbieders als DIA, IEP, Route8 en AMN. Je kunt je hierop voorbereiden door van tevoren te oefenen en ervaring op te doen.
De eindtoets geeft informatie of het door de basisschool gekozen advies brugklastype juist is. Gemiddeld scoort één op de vijf leerlinge hoger dan het advies van de basisschool. Bij een hogere score is het van belang om in contact te treden met de school om te bepalen of er een heroverweging kan plaatsvinden. Dit is echter geen verplichte bijstelling. 17% krijgt een lager advies. Bij een lagere score telt het advies van de basisschool. Er is geen mogelijkheid om een ‘herexamen’ te doen voor de centrale eindtoets in groep 8.

De naam 'citotoets' wordt officieel niet meer gebruikt: stichting Cito gebruikt nu de naam Centrale Eindtoets groep 8. Noot: er is geen relatie tussen extraas®/TICKEN en Stichting Cito.
Met extraas® kun je snel en goed leren en oefenen voor de Centrale Eindtoets rekenen en taal.

Centrale Eindtoets: zo werkt het

een leerling kruist de antwoorden aan op een CITO eindtoetsantwoordformulier - extraas.nl

Veel basisscholen gebruiken de Centrale Eindtoets die door Stichting Cito wordt samengesteld. Deze bestaat uit twee verplichte onderdelen: taal en rekenen.
De Centrale Eindtoets is er in papieren en digitale adaptieve variant. Bij de papieren versie worden meerkeuzeantwoorden met potlood aangestreept. Die digitale versie past zich aan op het niveau van de leerling.
Voor wie het advies vmbo-bb of – kb heeft, mag de school kiezen voor een extra makkelijke versie, de eindtoets Niveau.
De uitslag komt in de week na de meivakantie. Spannend voor kind en ouders!

Eindtoets groep 8: taal en rekenen

135 vragen voor taal en 85 rekenvragen in de cito centrale eindtoets

Bij Centrale Eindtoets groep 8 worden Nederlandse taal en wiskunde/rekenen verplicht getest.

Bij de Nederlandse taal wordt er getoetst op:
 • - lezen: begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken
 • - woordenschat: betekenis, synoniemen
 • - schrijven: fouten corrigeren
 • - taalverzorging: spelling, grammatica en leestekengebruik.
Bij wiskunde/rekenen wordt er getoetst op:
 • - getallen: optellen, aftrekken, 1+(2 x 3), etc.
 • - verhoudingen: breuken, procenten, etc.
 • - meten en meetkunde: oppervlakte, omtrek, etc.
 • - verbanden: tabellen en grafieken.

ranking en schooladvies

schooltypeadvies van Cito op basis van de centrale eindtoets score: 501 – 520 vmbo-bb basisberoepsgerichte leerweg; 519-525 vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg; 523-528 vmbo-gt gemengde leerweg; 529-533 523-528 vmbo-gt gemengde leerweg of vmbo-tl theoretische leerweg; 533-536 vmbo gt / vmbo tl of havo; 537-540 havo; 540-544 havo/vwo en 545 - 550 vwo
Als de Centrale Eindtoets is gemaakt volgt de eindscore volgens een ranking. Ranking betekent dat de score van elke groep 8 leerling in het land wordt vergeleken met de scores van alle anderen. Het minimum is 501 punten en het maximum is 550 punten. Deze ranking gebruikt Cito om de leerling aan een schooladvies te koppelen. Een school hoort het schooladvies van de basisschool te accepteren.

Eindtoets groep 8 oefenen

Een goede voorbereiding op de Centrale Eindtoets groep 8 kan het schooladvies verhogen. Je kunt de Centrale Eindtoets groep 8 online oefenen. Dat doe je met de module ‘oefentoetsen’ van extraas®. Daar wen je aan de manier van vraagstellen voor zowel rekenen als taal.

En je kennis wordt uitgebreid, want jouw antwoord wordt direct nagekeken en je leert van de duidelijke uitleg. Het is goed voor je zelfvertrouwen en vaardigheden in rekenen en Nederlandse taal inclusief Begrijpend Lezen.

direct bestellen?

bekend van tv
Stap 1:
Maak je keuze
Stap 2:
Persoonlijke gegevens
Stap 3:
Betaalwijze
Met extraas® kan je snel beter worden in rekenen en taal op elk leerniveau: basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Met extraas® kan je hoger te scoren bij elke rekentoets, taaltoets, citotoets, ieptoets, diatoets, amntoets, nio-toets en wiscat-pabo-toets.
Inschrijven?

Stap 1. Kies eerst één van de zes (voordeel) pakketten.

Stap 2. Klik daarna op de gewenste toegangstijd. Daardoor wordt de juiste knop 'kopen' oranje.

TICKEN is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
en is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en is vrijgesteld van btw.
 • 14 dagen bedenktijd
 • “Uitstekend”
 • Erkende onderwijsinstelling
 • Veilig online betalen

Wij zijn een erkende onderwijsinstelling: de vermelde prijzen zijn daarom vrijgesteld van btw. Er zijn geen verborgen kosten. Mocht je nog twijfelen. Maak je keuze, bestel en je kan direct starten met de leukste manier van rekenen, taal en oefentoetsen.

Niet tevreden? Zolang je nog niet of nauwelijks gestart bent met de online cursus en/of proefexamens, heb je 14 dagen herroepingsrecht (bedenktijd). Laat het ons weten en binnen 1 werkdag betalen we het aankoopbedrag terug.

Nadat je je keuze hebt gemaakt, vragen we eerst je persoonsgegevens. Daarna kun je je betaalkeuze maken: beveiligd betalen middels iDEAL, credit card of Paypal. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en er zijn geen verborgen kosten. Daar hebben wij zelf ook een hekel aan.

Geen automatische verlenging
Ook wordt er na afloop van de abonnementsperiode niet stilzwijgend verlengd. Wij zullen je netjes per e-mail vragen of je wilt verlengen. Wij respecteren je privacy en zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Zie ook Privacy.

beoordeling van klanten
uitstekend
9,7
veilig en vertrouwd
gouden zegel dat staat voor ons streven naar honderd procent klanttevredenheid
veilig betalen, zonder extra kosten
iDeal Visa MasterCard PayPal
extraas superman cartoon